Maak kennis met…

Werkzaamheden

In mijn dagelijkse praktijk ben ik met veel mooie en interessante zaken bezig. Vanuit onze passie voor het Fries en meertaligheid mogen wij, samen met het onderwijsveld, hele mooie zaken ontwikkelen en uitvoeren. Voordragen bijvoorbeeld of muziek maken, het lesplezier bevorderen, samenwerking versterken, inhoud ontwikkelen voor digitaal leren, artikelen schrijven, meedenken over het maken van schooltv, zorgen voor een doorgaande lijn meertaligheid van voorschools tot aan het voortgezet onderwijs en nog veel meer….

Ik vind het belangrijk dat kinderen, docenten, teamleiders, ouders en directeuren op enthousiaste en deskundige wijze geïnspireerd raken voor het Fries en meertaligheid. Wij werken voor én samen met het werkveld aan draagvlak voor- en bewustwording over het belang van het Fries en de meertaligheid.

Momenteel werk ik aan de ontwikkeling van de Basisfoarsjenning+, waarbij de samenwerking gestimuleerd wordt tussen het voorschoolse, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op het gebied van meertalig aanbod. Vanuit passie en inspiratie creëren we met elkaar een doorgaande meertalige projectlijn. Sport, kunst en cultuur en bibliotheek ondersteunen hierbij.
Ook werk ik elk jaar mee aan LêsNo, een leesbevorderingsproject voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs waarbij alle eersteklassers in Friesland een leesboek krijgen. Binnen de lessen gaan ze hier in projectvorm mee aan de slag.

Er wordt hard gewerkt aan Searje36, de digitale metode voor het vak Fries. Klas 1 en 2 is klaar, voor klas 3 is er een pilot. Het is een prachtige mix van zelfstandig leren en projectmatig werken. Het sluit naadloos aan bij de nieuwe onderwijsvisie en loopt voorop in de wereld van digitaal leren.

Wat anderen zeggen

Docent bovenbouw vmbo:
‘Omdatsto sels yn it ûnderwiis wurkest, witsto presys wat ik nedich haw. Ik bin sa bliid mei dyn ûndersteuning, om’t ik hjir daliks mei oan ’e slach kin.’

Docent onderbouw vmbo/havo-vwo:
‘Jim witte wat it ûnderwiisfjild nedich hat. It materiaal dat jim meitsje slút hielendal oan by de belibbingswrâld fan de bern. Myn kollega’s binne allegear jaloersk op myn digitale metoade, ik rin fier foarop op skoalle.’

Teamleider in het project basisvoorziening+ :
‘Dyn entûsjasme en passy foar watsto dochst, wurket hiel ynspirearjend. Wy hawwe ek sin om mei te dwaan oan dit projekt.’

SPECIALISATIES

  • > Onderwijsondersteuning en advies docenten Fries
  • > Meertalige voortgezet onderwijs
  • > SjONG, LinKk, LêsNo, FeRstival
  • > Methode-ontwikkeling Searje 36
  • > Basisvoorziening+
  • > School televisie
Gespecialiseerde thema's
Mijn artikelen
Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..