LinKk

LinKk is in tydskrift, dat seis kear yn it jier ferskynt en heart by de lessen Frysk op dyn skoalle. It stiet grôtfol mei ynterviews, celeb-roddels, gamenijs, muzykberjochten en oare linke saken. Mar LinKk is mear… LinKk sit ek op Insta, Facebook en Twitter. It tydskrift komt seis kear út, mar fia de sosjale media bliuwst 24/7 op ‘e hichte fan wat der op de LinKk-redaksje spilet. Folgje LinKk en krij foarpriuwkes fan it nije LinKk-tydskrift, mar ek alle wiken leuke roddels en aparte weetsjes. De tema’s fan LinKk komme oerien mei dy yn de metoade Searje 36 foar it fak Frysk. De redaksje en útjefte fan it tydskrift is yn hannen CEDIN yn Drachten. De televyzjesearje dy’t der oarspronklik byhearde waard makke troch Omrop Fryslân Skoaltelevyzje.

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..