Foar- en Ierskoalsk

Yn de foar- en ierskoalske perioade wurdt troch de ûnderwiisadviseur wurke oan it realisearjen fan in trochgeande taalrike learline foar jonge bern. Dy trochgeande learline is rjochte op de oansluting fan berne-opfang op de ûnderbou fan de basisskoalle, sadat bern fan jongs ôf oan yn oanrekking komme mei in meartalige, taalrike omjouwing. De ûnderwiisadviseur wurket hjirfoar gear mei it SFBO (Sintrum Frysktalige Berne-opfang).

Nijs en achtergrún

Mear ynformaasje?

Nim foar mear ynformaasje kontakt op mei ien fan ús adviseurs of stel dyn fraach hjirûnder.

Ja, ik wol graach mear ynformaasje    We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

    Neem contact op

    Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

    Start met typen en druk op enter om te zoeken..