Fuortset Ûnderwiis

De ûnderwiisadviseurs fan Cedin Sintrum Meartaligens begeliede dosinten Frysk yn it fuortset ûnderwiis by it foarmjaan fan harren fak. Dêrneist ûntwikkelje se materialen (LinKk, Searje 36), ferstjoere nijsbrieven en organisearje eveneminten foar by it fak Frysk. De ûnderwiisadviseurs begeliede en koördinearje ek it netwurk fan Meartalich Fuortset Underwiis yn Fryslân. Dat binne middelbere skoallen dy’t har ynsette wolle foar, en profilearje wolle mei meartalich fuortset ûnderwiis.

Begelieding is fergees troch subsydzje fan de Provinsje Fryslân, it Ministerie van OC&W en de Europeeske Kommisje. De ûnderwiisadviseurs steane graach foar jo klear.

Mear ynformaasje?

Nim foar mear ynformaasje kontakt op mei ien fan ús adviseurs of stel dyn fraach hjirûnder.

Ja, ik wol graach mear ynformaasje    We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

    Neem contact op

    Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

    Start met typen en druk op enter om te zoeken..