Primêr Ûnderwiis

De ûnderwiisadviseurs fan Cedin –ekspertizesintrum Meartaligens begeliede skoalteams by it realisearjen fan yntegraal taalbelied, wêrby’t neist de Nederlânske en Ingelske taal, ek de Fryske en/of streektaal oan bod komt. Undersyk wiist út dat meartaligens in stimulearjende ynfloed hat op ûnder oaren de taalûntwikkeling fan bern, as dêr op in ferantwurde wize mei omgien wurdt. Benammen bern yn ‘e leeftyd fan 0 – 8 jier binne hiel taalgefoelich. Hjir moat adekwaat op ynspile wurde. Oan de skoallen de útdaging om mei in goed taalbeliedsplan goede ôfspraken te meitsjen oer it omgean mei meartaligens en it ynsetten fan gaadlike learmiddels.

Begelieding is fergees troch subsydzje fan de Provinsje Fryslân, it Ministerie van OC&W en de Europeeske Kommisje. De ûnderwiisadviseurs steane graach foar jo klear foar ûnder oaren:

• Alderjûnen oer alle aspekten fan meartalich ûnderwiis
• In taalbeliedsplan
• Oplieding taalkoördinator
• Kearndoelen Frysk
• Lesmaterialen

Mear ynformaasje?

Nim foar mear ynformaasje kontakt op mei ien fan ús adviseurs of stel dyn fraach hjirûnder.

Ja, ik wol graach mear ynformaasje    We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om contact met je op te nemen.

    Neem contact op

    Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

    Start met typen en druk op enter om te zoeken..