Skoaltv

Omrop Fryslân makket Fryske skoaltelefyzje foar alle groepen fan de basisskoalle, de earste twa groepen fan it fuortset ûnderwiis en it middelber beropsûnderwiis. De programma’s wurde oanbean op www.skoal.tv Cedin makket ferwurkingsmateriaal by de measte programma’s. Dit binne de programma’s per bou:

  • Underbou pû: Wat tekenje ik (+wurkblêd) en Kening hert & Harry hazze
  • Middenbou pû: WitWat (+wurkboekje)  en Skik (+wurkboekje)
  • Boppebou pû: Tsjek (+Tsjeknijs, in krantsje mei ferwurking, te bestellen by Cedin fia de bestellist, kosten: € 3,00 de learling foar in skoaljier)
  • Underbou fû: Jennifer to the Max, De Koers, I.K., 11&30 ensfh. (materiaal by dizze programma’s is te finen yn de online metoade Searje 36)
    Neem contact op

    Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

    Start met typen en druk op enter om te zoeken..