Je bent hier: Home / Aanbod / Evenementen / Kongres Fieder mei Frysk

Evenement

Kongres Fierder mei Frysk

Fierder mei Frysk is it jierlikse kongres foar dosinten Frysk út it fuortset ûnderwiis en MBU.

FIERDER MEI FRYSK 2020      

Datum: 10 novimber 2020  |  Lokaasje: online

 

Fierder mei Frysk fynt dit jier online plak: doch ynformaasje op, diel tips en trúks en ‘moetsje’ kollega’s. Op it programma stiet ûnder oaren in kolleezje fan Richard Jones, ûnderwiiskundige en klassemanagementspesjalist. Hy jout praktyske tips om dyn klassemanagementskills te ferbetterjen en good practices om as dosint yn it fuortset ûnderwiis geastlik sûn te bliuwen. Dêrneist binne der updates oer nije ûntwikkelingen lykas LêsNo 2021 en it nije kurrikulum foar it leargebiet Fryske taal en kultuer.

Wy hoopje safolle mooglik dosinten en studinten Frysk online te moetsjen.


Kosten
Om de priis hoechst it net te litten. De ynskriuwkosten foar Fierder mei Frysk binne foar dizze edysje ferlege nei € 20,- *

* Studinten Frysk oan NHL Stenden dy’t kolleezjejild ôfdrage hoege net te beteljen

 

Programma – 10 novimber 2020
15.30 Ynlogge + eigen kofje
15.45 Iepening
15.50 Richard Jones
16.35 Oanbieding boek Richard Jones
16.50 Skoft
17.00 Kurrikulum.frl: wat feroaret der foar de dosint Frysk?
17.20 Lêsbefoarderingsprojekt LêsNo, edysje 2021
17.40 Ofsluting


Lokaasje
Teams, de link ferstjoere wy in pear dagen fan tefoaren.

Oanmelde
Oanmelde kin oant 26 oktober fia de knop hjirneist.

DATUM
10 novimber 2020

Oanmelde

Ja, ik kom graach nei Fierder mei Frysk op tiisdei 10 novimber 2020!    Wy brûke de gegevens dy'tsto yn dit formulier ynfollest inkeld om kontakt mei dy op te nimmen foar it kongres.
    Neem contact op

    Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

    Start met typen en druk op enter om te zoeken..