Je bent hier: Home / Aanbod / Evenementen / Kongres Fieder mei Frysk

Evenement

Kongres Fierder mei Frysk

Fierder mei Frysk is it jierlikse kongres foar dosinten Frysk út it fuortset ûnderwiis en MBU.

FIERDER MEI FRYSK 2021      

16 novimber 2021  |  NHL Stenden Hegeskoalle

 

Fierder mei Frysk fynt dit jier plak op NHL Stenden Hegeskoalle. Doch ynformaasje op, wikselje tips en trúks út en moetsje kollega’s. Haadsprekker dit jier is Lysbeth Jongbloed-Faber. Sy fertelt oer har ûndersyk ‘Frisian on social media, the vitality of minority languages in a multilingual online world’. Dêryn komt nei foaren dat njoggen op ‘e tsien Frysktalige jongeren wolris Frysk brûkt op sosjale media. Yn septimber promovearre se mei dit proefskrift oan de Universiteit fan Maastricht. Dêrneist binne der ynspirearjende wurkwinkels te folgjen. Lear bygelyks hoe’tst mei learlingen filosofearje kinst, doch foarbylden op fan goed lêsûnderwiis, gean oan de slach mei kreatyf skriuwen of gean yn petear oer hoe’tst it Frysk as eksamenfak op it kurrikulum krijst.

Wy hoopje safolle mooglik dosinten en studinten Frysk wolkom te hjitten!


Kosten
De ynskriuwkosten foar Fierder mei Frysk binne € 40,- *.

* Studinten fan de learare-oplieding Frysk fan NHL Stenden dy’t kolleezjejild ôfdrage en gjin betelle baan hawwe op in fû-skoalle hoege net te beteljen

 

Programma – 16 novimber 2021
15.30 Ynrin
16.00 Iepening
16.10 Lysbeth Jongbloed-Faber
17.00 Wurkwinkel 1
18.00 Diner
19.00 Wurkwinkel 2
20.00 Ofsluting
20.15 Buorrel en neiprate

 

Oanmelde
Oanmelde kin oant 29 oktober fia de knop hjirneist.

 

Wurkwinkels

 1. Kreatyf skriuwen as helpmiddel by it lêzen fan fiksje

Akke Gerlsma, learare-oplieder Nederlânsk en Frysk NHL Stenden

Kinst kreatyf skriuwen ynsette yn it lêsûnderwiis? En as dat kin, wat binne dan de hânfetten? Yn dizze wurkwinkel stekke wy de hannen út ’e mouwen en leare wy hoe’t kreatyf skriuwen ynset wurde kin om bettere lêzers fan ús learlingen te meitsjen. Dat dogge wy troch nei literatuer te sjen, mar ek troch sels te oefenjen.

 1. Hoe krijst learlingen oer de praatdrompel?

Oane de Boer, studint earstegraads Learare-oplieding Frysk en dosint Frysk Friesland College

Oane de Boer hat ûndersyk dien nei hoe’t net-Frysktalige MBU-studinten oer de praatdrompel te helpen binne. Yn dizze wurkwinkel dielt er de resultaten fan dat ôfstudearûndersyk fan de Learare-oplieding Frysk en jout er praktyske tips.

 1. Frysk as eksamenfak. Hoe dan?

Tjeerd Kooistra, dosint en koördinator Frysk CSG Liudger en HAVOtop Burgum

Op dit stuit kinne learlingen op sa’n 10 skoallen yn Fryslân eksamen Frysk dwaan. Soesto it op dyn skoalle ek as eksamenfak oanbiede wolle, mar hast gjin idee hoe? Yn dizze wurkwinkel kinst yn petear gean mei Tjeerd Kooistra. Stel fragen lykas: Is der ekstra subsydzjejild beskikber foar skoallen dy’t it nei de earste klasse oanbiede? Hoe krijst dyn direksje safier? Hokfoar materialen binne goed om te brûken? Hoe stelst in PTA gear? Kooistra jout al jierren les op Liudger en HAVOtop yn Burgum (klasse 1 o/m eksamenklasse) en begeliedt no ek it Frysk Liudgerbreed.

 1. Filosofearje mei learlingen

Sara Scholten, edukaasjemakker by Gebied B yn Grins
Rianne Blokzijl, dosint Frysk Piter Jelles Ljouwerter Lyseum

Soesto ek wolris mei dyn learlingen filosofearje wolle? Sara Scholten hat in soad ûnderfining mei filosofearjen yn ’e klasse. Hoe’t se dat oanpakt, leit se út yn dizze wurkwinkel. Op dit stuit wurket Sara ek mei oan in Proeftún filosofearjen op it Bogerman yn Koudum en Piter Jelles Ljouwerter Lyseum. Ek dêroer fertelt se mear.

 1. Lêze? Dêr hâld ik net fan, mefrou

Marieke Andela, spesjalist lêsbefoardering Stichting Lezen

Lêze is faak net de grutste hobby fan jongerein. Marieke Andela dielt yn dizze wurkwinkel oansprekkende wurkfoarmen dy’tst brûke kinst by literatuerûnderwiis. Se giet ek yn op de nije edysje fan LêsNo.

 1. Holi-Frysk, foar taalhâlding en taalbewustwêzen

Mirjam Günther, associate lektor Meartaligens & Skriftlike Taalbehearsking

Hoe soargest foar in positive attitude by dyn learlingen nei it Frysk en oare talen ta? Dat waard de ôfrûne 4 jier ûndersocht by it projekt Holi-Frysk – meartalich fuortset ûnderwiis foar elkenien. Yn dizze wurkwinkel giest op holistyske wize oan de slach mei wurkfoarmen foar taalhâlding en taalbewustwêzen. Praktykfoarbylden en lesaktiviteiten dy’t út it projekt fuortkommen binne steane sintraal.

DATUM
16 novimber 2021

Oanmelde


  Ik betelje wol/net (sjoch betingsten hjirneist)
  WolNet


  Wurkwinkels dy’t ik folgje wol (kies 2):


  Wy brûke de gegevens dy'tsto yn dit formulier ynfollest inkeld om kontakt mei dy op te nimmen foar it kongres. Nei opjefte krijst in befêstigingsmail, it kin wêze dat dy yn de spam telâne komt.

  Neem contact op

  Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Start met typen en druk op enter om te zoeken..