Sintrum Meartaligens

In bern mear jaan mei meartalich ûnderwiis. Der is gjin limyt oan wat in bern oan taal leare kin. Sterker noch, de iene taal helpt de oare. Boppedat wurdt in bern kognityf sterker troch it ‘dûbel’ learen. Mear talen, mear takomst!

Wy fan Sintrum Meartaligens fan Cedin advisearje skoallen (fergees) yn it opsetten en ûnderhâlden fan twa- of trijetalich ûnderwiis. Wy advisearje ek foar it fak Frysk apart, sawol yn it primêr, fuortset as beropsûnderwiis. Wy meitsje materialen en organisearje eveneminten wêrmei’t wy draachflak kreëarje foar de Fryske taal.

Útljochte

Nijs en achtergrûn

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..