Fierder mei Frysk

Fierder mei Frysk is de jierlikse stúdzjemiddei foar dosinten Frysk út it fuortset ûnderwiis en MBU. In kongres dêr’t dielnimmers fakynhâldlike ynspiraasje en enerzjy opdogge, kollega’s moetsje en meiprate oer it Fryske ûnderwiis. Fierder mei Frysk wurdt alle jierren yn novimber hâlden. Cedin organisearret it kongres yn gearwurking mei de seksje Frysk fan de VLLT en de learareoplieding Frysk fan NHL Stenden Hegeskoalle.

fmf
Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..